ระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ พัฒนาขึ้น
ในรูปแบบ Web-Base Application
มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเก็บและค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์
โดยมีการเก็บข้อมูลแยกตามประเภทครุภัณฑ์

รวมถึงสถานะการใช้งานสามารถบันทึก/แก้ไขข้อมูลผ่านระบบ Online รวมถึงสามารถค้นหา และเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วในการควบคุม ค้นหา และจัดทำรายงานข้อมูลครุภัณฑ์

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานโปรดติดต่อ
กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร โทร. 2470

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 
ออกแบบและพัฒนาโดย กลุ่มงานสารเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์สารสนเทศ  กรมชลประทาน