แนวคิดการจัดการความรู้
   แผนการจัดการความรู้
   คลังความรู้กลางกรมชล
  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
   Knowledge Portal
  Knowledge Forum
   เว็บไซต์ rid.go.th
   แบบสำรวจความรู้


                             วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน


                   มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายและศูนย์กลางการเรียนรู้
     โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


                          วัฒนธรรมการเรียนรู้กรมชลประทาน   

                                   1. พัฒนาตนเอง
                                   2. มีคุณธรรมและความเสมอภาค
                                   3. เห็นประโยชน์ส่วนรวม
                                   4. รักองค์กร
                                   5. การทำงานเป็นทีม
                                   6. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
                                   7. แลกเปลี่ยนความรู้
                                   8. ถ่ายทอดความรู้

         

จำนวนผู้เข้าชม
free counter with statistics   
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2549

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
                       โทร.02-243-6972