แบบฟอร์มสำหรับจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี Version 8
กรุณาคลิกเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ เมษายน 2553

01 ประเภททั่วไป
02 ประเภทกฎหมาย
สลค (06) 01
แบบหนังสือนำส่งเรื่องเสนอ
ครม. ประเภททั่วไป (แบบที่ ๑
)
สลค (03) 07
แบบหนังสือนำส่งเรื่องเสนอ
ครม. ประเภทกฎหมาย (แบบที่ ๑)
สลค (03) 08
แบบหนังสือนำส่งเรื่องเสนอ
ครม. ประเภทกฎหมาย (แบบที่ ๒
)
สลค (06) 02
แบบหนังสือนำส่งเรื่องเสนอ ครม.
ประเภททั่วไป (แบบที่ ๒)
03 ประเภทแต่งตั้ง
สลค (06) 03
แบบหนังสือส่งข้อมูลเพิ่มเติม
สลค ( 06) 09
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้งผู้บริหาร
หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตร
สลค ( 06) 13
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ขององค์การมหาชนต่อ ครม
.

สลค ( 08) 17
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้งตำแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง (แบบที่ ๑
)

สลค (06) 04
แบบหนังสือขอถอนเรื่อง
สลค ( 06) 10
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้ง
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจต่อคณะรัฐมนตร
สลค ( 06) 14
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้ง
กรรมการของหน่วยงานของรัฐ
สลค (08) 18
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้งตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ
สลค (06) 05
แบบหนังสือตอบความเห็น
สลค ( 06) 11 แบบหนังสือเสนอ
แต่งตั้ง กรรมการตามกฎหมาย
และระเบียบ ของส่วนราชการต่อ ครม.
สลค (06) 15
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการการเมือง
สลค (08) 19 แบบหนังสือเสนอ
ต่ออายุ ราชการตำแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับสูง ครั้งที่ ๑ )
สลค (06) 06
แบบหนังสือ (แบบว่าง
)
สลค ( 06) 12
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้ง
กรรมการของรัฐวิสาหกิจต่อ ครม.
สลค ( 08) 16 แบบหนังสือเสนอ
แต่งตั้งเอกอัครราชทูตและตำแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง (กต.)
สลค ( 08) 20 แบบหนังสือเสนอ
ต่ออายุราชการ ตำแหน่งประเภท
ผุ้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๒
04 ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05 ประเภทการดำเนินการภายหลังมีมติ
สลค (08) 21
แบบหนังสือเสนอขอสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูต
สลค (08) 26 แบบหนังสือเสนอ
ขอยกระดับสถานกงสุล ไทยและเลื่อน
ฐานะกงสุลไทยประจำต่างประเทศ
สลค (03) 31
แบบหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สลค (03) 36
แบบหนังสือสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร(สำหรับแบบพิเศษ)
สลค (08) 22
แบบหนังสือเสนอขอเปลี่ยนแปลง
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต
สลค (08) 27
แบบหนังสือเสนอขอถอดถอนกงสุล
สลค (03) 32
แบบหนังสือสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร (ปกติ)
สลค (05) 37
แบบหนังสือรายงานผลการ
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตร
04สลค (08) 23 แบบหนังสือเสนอ
ขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและแต่งตั้งกงสุล
ต่างประเทศประจำประเทศไทย
สลค (08) 28 แบบหนังสือเสนอ
ขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจำประเทศไทย
สลค (03) 33 แบบหนังสือ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร(พิเศษ กรรมาธิการร่วม)
วิธีการกำหนด
ค่าเริ่มต้น
สลค ( 08) 24 แบบหนังสือเสนอ
ขอเปิดสถานกงสุลและการแต่งตั้ง
กงสุลไทยประจำต่างประเทศ
สลค (08) 29
แบบหนังสือเสนอแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทย
ในศาลประจำอนุญาตโตตุลาการ ณ กรุงเฮก
สลค (03) 34
แบบหนังสือสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (ปกติ)
วิธีการใช้งาน
สลค (08) 25 แบบหนังสือเสนอ
ขอยกระดับสถานกงสุลต่างประเทศ
ประจำประเทศไทย
สลค (08) 30
แบบหนังสือเสนอแจ้งแก้ไขชื่อประเทศ
สลค (03) 35
แบบหนังสือสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กลับหน้าหลัก
กลับสู่หน้าหลักของแบบฟอร์มฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)
ดาวน์โหลด
Shortcut
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
เครื่องมือ

เสนอข้อคิดเห็นหรือต้องการให้พัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้พัฒนาระบบ : petchc@mail.rid.go.th
โทร. 0-2669-5035 (สายตรง) , 2779 (ภายใน)