ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) Version 13
กรุณาคลิกเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการ พฤศจิกายน 2555

ครุฑ
บันทึกข้อความ
แบบฟอร์เปล่า Word
แบบฟอร์มเปล่า Excel
แบบแจ้งวันลาของข้าราชการ/ลูกจ้าง
ที่ไม่ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง (ชป.123)
แบบรายงานสรุปผล
การเข้ารับการฝึกอบรม
แบบใบลาป่วยฯ
(ชป.102)
ประวัติลูกจ้างประจำ
(ชป.103)
แจ้งเวลาทำงานลูกจ้าง
(ชป.104)

แบบใบลาพักผ่อน
(ชป.113)
บัญชีงบเดือนเวลาทำการ
ข้าราชการ/ลูกจ้าง (ชป.132)
รายงานความต้องการพัสดุ
เพื่อดำเนินการซื้อ/จ้าง (พด.01)
รายงานความต้องการพัสดุเพื่อ
ดำเนินการจ้างก่อสร้าง (พด.02)
รายงานประจำปบัญชีพัสดุ
ประเภทวัสดุ (พด.48)

รายงานประจำปบัญชีพัสดุ
ประเภทครุภัณฑ์ (พด.49
)
แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา
(ชป.305)
แบบขออนุญาตไปราชการ
(ชป.318)
ประมาณการ
(ชป.325)
แบบรายงานเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708)
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทน
การทำงานล่วงเวลา (บก.กจ.8)
หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
(บก.กจ.9)
ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ
ส่วนกลาง (แบบ 3)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111)
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
(แบบ 7131...)
ใบรับสิ่งของ (พด.44)
ใบจ่ายยืมพัสดุ (พด.45)
ใบแจ้งราคากลางฯ (พด.05)
ใบสั่งซื้อ (พด.22)
ใบสั่งจ้าง (พด.23)
แบบใบลาไปต่างประเทศ
(ชป.114)
ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ซี 7
ใบสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้ารับการประเมิน ซี 8
แบบฟอร์มสำหรับทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ใบขออนุมัติโทรศัพท์
ทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์
ประจำเดือน (สส.21)
ดาวน์โหลด
Shortcut
วิธีการกำหนด
ค่าเริ่มต้น
วิธีการใช้งาน
เครื่องมือ
กลับหน้าหลัก
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

เสนอข้อคิดเห็นหรือต้องการให้พัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน เพิ่มเติม
กรุณาติดต่อผู้พัฒนาระบบ : petchnw@gmail.com
โทร. 0-2669-5035 (สายตรง) , 2779 (ภายใน)