ศูนย์สารสนเทศ

กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ข้อมูลน้ำรายวัน
 

กลับหน้า Regulators

โครงการส่งน้ำฯ พระยาบรรลือ เลือกทุกประตูในวันที่ / /


เลือกตามชื่อประตู

PL01 ปตร.บางบัวทอง PL02 ปตร.พระยาบรรลือ PL03 ปตร.บางไทรป่า
PL04 ปตร.ประชาศรัย PL05 ปตร.พิสมัย PL06 ปตร.บางหวาย
PL07 ปตร.ญี่ปุ่นใต้ PL08 ปตร.ปากคลองญี่ปุ่นใต้ PL09 ปตร.วัดราษฎร์สามัคคี
PL10 ปตร.ปลายคลองบางไทรป่า PL11 ปตร.รางหวาย PL12 ปตร.บัวหวั่น
PL13 ปตร.บอนใหญ่ PL14 ปตร.กระทุ่มหลักชัย่ PL15 ปตร.คลองหนึ่ง
PL16 ปตร.นิลเพชร PL17 ปตร.ขุนศรี PL18 ปตร.ลากฆ้อน
PL19 ปตร.ปลายคลองขุนศรี PL20 ปตร.ปลายคลองลากฆ้อน PL21ปตร.คลองพิสนธ์
PL22 ปตร.ปากคลองขุดใหม่ PL23 ปตร.กลางคลองขุดใหม่ PL24 ปตร.ปลายคลองขุดใหม่
PL25 ปตร.คลองสระ PL26 ปตร.พระอุดม PL27 ปตร.นามสนธิ
PL28 ปตร.บ้านม้า PL29 ปตร.บางเลน PL30 ปตร.มะทาย
PL31ปตร.บางโพธิ์เหนือ PL32 ปตร.คลองวัว PL33 ปตร.คลองสระ
PL34 โรงสูบปตร.พระยาบรรลือ PL35 โรงสูบน้ำปตร.ประชาศรัย PL36 โรงสูบน้ำปตร.บางหวาย

พ,ศ. ....