สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่

วันที่ 27 กันยายน 2561

ปริมาตรน้ำ
> 80% Red
51-80% Blue
30-50% Green
<30% Yellow
จัดทำโดย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน แก้ไขปรับปรุงล่าสุด ต.ค. 2559