จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน แก้ไขปรับปรุง ต.ค. 2559
ระบบงานสารสนเทศ
องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี 2579                                     1460 เรื่องน้ำถามเรา