ข้อมูลการจัดการน้ำรายวัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร กรมชลประทาน
 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
(ความละเอียดของจอภาพ
1024x800)
ผังแสดงการจัดการน้ำในโครงการแม่กลองใหญ่
(ความละเอียดของจอภาพ 1024x800)

 จุดควบคุมและติดตามสถาณการณ์น้ำ สชป.8
(ความละเอียดของจอภาพ 1024x800)

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พลเทพ
(ความละเอียดของจอภาพ 1024x800)
ผังแสดงสภาพน้ำในลุ่มน้ำบางปะกง
(ความละเอียดของจอภาพ 1024x800)
(...อยู่ระหว่างจัดทำยังไม่แล้วเสร็จ.....)

Logon to database

User Name :

Password :

 


หมายเหตุ:

..เจ้าหน้าที่กรมชลฯ ติดต่อขอ Account
..ได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
..ศูนย์สารสนเทศ

Status not logged in .

 
พัฒนาระบบโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน, สิงหาคม 2548